Vedtægter

Vedtægter for Midtjysk Tekstilkreds

  1. Formål: at udveksle erfaringer og at give hinanden inspiration og ideer med hensyn til tekstile emner såvel fagligt som kulturelt.
  2. Medlemmer. Midtjysk tekstilkreds er åben for alle, som viser interesse for tekstile emner.
  3. Bestyrelsen: bestyrelsen består af 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år, således at 3 medlemmer er på valg hvert år. Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 4 bestyrelsesmedlemmer. Der skrives referat af bestyrelsesmøderne.
  4. Medlemsmøde: Midtjysk Tekstilkreds mødes en gang om måneden, undtaget juni, juli og august.
  5. Generalforsamling afholdes ved mødet i november. Her aflægges beretning og regnskab, og der foretages valg af bestyrelse. Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel. Dagsorden udsendes mindst 1 uge før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når 5 medlemmer anmoder derom.
  6. Regnskab og budget opstilles af kassereren. 2 medlemmer udenfor bestyrelsen vælges til at revidere regnskabet.
  7. Kontingent. Fastsættelse af kontingent vedtages på generalforsamlingen, opkræves i februar og betales inden 15.marts.
  8. Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette er meddelt på den udsendte dagsorden, og hvor mindst 4/5 af samtlige fremmødte stemmer derfor.
  9. Opløsning af Midtjysk Tekstilkreds kan ske på ordinær ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning er sat på dagsorden. Det kræver at mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning. Samme generalforsamling træffer beslutning om fordeling af en eventuel formue til kulturelle formål.

Vedtaget ved generalforsamlingen november 2019

Ulla Brøgger

formand